0
0.00 EUR
LV RU

Datu apstrādes noteikumi

Sagatavots, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

FIZISKĀS PERSONAS (DATU SUBJEKTA) DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI:

SIA “RVT” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.40003334092, juridiskā adrese: Ziepniekkalna 23a, Rīga, LV-1004) (turpmāk – RVT), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā RVT apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA “RVT” ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem. 


SABIEDRĪBĀ apstrādājamie DATI

Klientu (fizisko personu) vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, marka, modelis, ražošanas gadu, dzinēja lielums (turpmāk – DATI).


Datu apstrādes nolūks

 DATUS apstrādā ar nolūku administrēt līdzēju savstarpējas attiecības saistībā ar SABIEDRĪBAS sniegtajiem pakalpojumiem, izrakstīt un izsniegt rēķinus, lai realizētu SABIEDRĪBAS likumiskās intereses, ievērojot fiziskās personas (datu subjekta) pamattiesības un brīvības. Ja SABIEDRĪBAS vēlēsies/radīsies pamatota nepieciešamība apstrādāt DATUS citiem mērķiem, iepriekš tiks pieprasīta fiziskās personas (datu subjekta) piekrišana šādai DATU apstrādei.

Piekļuve DATIEM un to glabāšana

 DATI tiek ierakstīti pakalpojumu līgumos, kurus uzglabāta slēgtās telpās/glabātuvēs, un kuras ir pieejamas pieeja tikai uzņēmuma vadībai un/vai pilnvarotiem darbiniekiem. DATI tiek ierakstīti SABIEDRĪBAS grāmatvedības programmā un pakalpojumu administrēšanas programmās. DATI tiek aizsargāti pret neautorizētu piekļuvi un to izmantošana tiek uzraudzīta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Piekļuve programmām un līdz ar to DATIEM ir tikai tiem SABIEDRĪBAS darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami darba pienākumu izpildei un pakalpojumu pienācīgai sniegšanai. Piekļuve programmām tiek aizsargāta ar drošām parolēm. DATI netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ), ja vien tas nav nepieciešams datu tehniskai datu aizsardzībai.


DATU izpaušana

 SABIEDRĪBA ir tiesīga izsniegt DATUS tiesībsargājošām iestādēm, nodokļu pārvaldes un uzraudzības iestādēm, pamatojoties uz likumīgu un motivētu iestādes vai amatpersonas pieprasījumu.

DATU glabāšanas ilgums

 DATI tiks glabāti pakalpojuma līguma darbības laikā. Pēc līguma izbeigšanās, DATI vēl tiks uzglabāti tādu laika periodu, lai izpildītu normatīvo aktu prasības. 

Datu subjekta tiesības

 Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt ar sevi saistītus DATUS, kas nodoti SABIEDRĪBAS rīcībā, pieprasīt tos izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar SABIEDRĪBAS pakalpojumu sniegšanu.

 • BRIDGESTONE
 • FIRESTONE
 • DAYTON
 • MICHELIN
 • GOOD YEAR
 • DUNLOP
 • CONTINENTAL
 • NOKIAN
 • KUMHO
 • AEZ
 • ALUTTEC
 • ANTERA
 • BBS
 • MOMO
 • DEZENT
 • NANO
 • DOTZ